25%

- برای جلوگیری از ایجاد خطا قبل از شروع عکس های خود را تهیه کنید: - عکس چهره از روبرو - عکس قدی

هرچه عکس های شما کامل تر باشد در انتخاب شما تاثیر بیشتری دارد. عکس های شما صرفا برای بررسی شرایط شما برای جذب به عنوان مدل است.

تصویر صورت شما

مشخصات فیزیکی

گزینه های ستاره دار الزامی است. اعداد فقط به انگلیسی وارد شود.

گزینه های ستاره دار الزامی است. اعداد فقط به انگلیسی وارد شود.

تشخیص ربات های مخرب از انسان